Geschreven door: Iman de Zwarte op 10 februari 2020
4 min

Stikstof reducerende maatregelen

Ruim een half miljard euro stelt het kabinet beschikbaar om de stikstofuitstoot van veehouderijen te reduceren. Dat schrijft Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

Boeren die willen blijven daar stelt de overheid de aankomende tien jaar zo’n 170 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet voor de verduurzaming en innovatie van stallen. Het kabinet werkt ook aan een omschakelfonds voor de boeren die willen schakelen naar kringlooplandbouw. Niet alleen hier wordt geld ingestoken maar ook wordt er 350 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gerichte opkoop van veehouders rondom de Natura 2000-gebieden die zelf hebben aangegeven te willen stoppen. Verder komt er ook nog extra geld vrij voor de sanering van varkenshouderij om alle mensen die inschrijven en aan de eisen voldoen, te helpen met het beëindigen van hun bedrijf.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dit in een brief aan de Tweede kamer.

Coaches

In deze brief geeft de minister aan dat er ook coaches gaan komen voor boeren om hun persoonlijk te helpen bij het nemen van maatregelen omtrent het reduceren van stikstof. De bedoeling is een brongerichte aanpak waar emissies worden voorkomen, door het bijvoorbeeld snel scheiden van mest en urine. Deze coaches gaan boeren ook begeleiden naar diverse innovatie en opkoopregelingen. De Rijksoverheid organiseert de aankomende maanden met verschillende provincies regiobijeenkomsten voor de boeren om hun over deze mogelijkheden te informeren.

Het kabinet heeft met de provincies afgesproken dat ongecontroleerde opkoop van de veehouderijbedrijven wordt voorkomen. “Een randvoorwaarde om extern salderen met veehouderijen binnenkort open te stellen”, zo zegt minister Schouten in de brief aan de Tweede Kamer. Zo zorgen we ervoor dat het platteland ook leefbaar blijft. Het kabinet en de provincies kijken samen nog verder naar bijbehorende randvoorwaarden.

 

Grondaankoop en omschakelfonds

Ook werkt het kabinet aan een zogenoemd omschakelfonds voor de boeren die willen extensiveren   ( meer grondgebonden en minder intensieve landbouw ). Dit fonds zal de kringlooplandbouwprojecten financieren. Minister Schouten informeert de Tweede Kamer nog voor de zomer over het omschakelfonds en de voortgang hiervan.

Het kabinet zoekt ook nog naar mogelijkheden om voor meer grond te zorgen voor de extensivering van de landbouw. Een stuk grond kan beschikomen komen te staan door bijvoorbeeld boeren die stoppen of verplaatsen. De Rijksoverheid kijkt ook naar mogelijkheden om grond van andere partijen in te zetten, Rijksvastgoedbeheer, Staatsbosbeheer etc, voor de extensivering van de landbouwsector, indien dit niet ten koste gaat van de al bestaande natuur, aldus Carola Schouten.

 

Landbouw Collectief

Landbouw Collectief laat weten in een eerste reactie dat verder uitkopen van veehouders om zo de stikstofuitstoot te verlagen een erg strenge maatregel is. “Het uitkopen van boeren zal niet veel effect hebben op de verbetering van de depositie in de natuurgebieden”, zo stelt het Landbouw Collectief. Hiermee reageren zij op de plannen die het kabinet heeft om zo de boeren uit te kopen.

 

Bron: Caroline van der Plas

Geschreven door:
Iman de Zwarte